Selecteer taal

Privacybeleid

Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van TKH Security B.V. Het gebruik van de internetpagina’s van TKH Security B.V. is mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens; als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij over het algemeen toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en met de landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn op TKH Security B.V.. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het algemene publiek informeren over de aard, de reikwijdte en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

TKH Security B.V. heeft als verwerkingsverantwoordelijke tal van technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt zo goed mogelijk te beschermen. Gegevensoverdracht via internet kan echter in principe veiligheidsleemten vertonen, waardoor absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens via alternatieve middelen aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon.

 1. Definities
  De gegevensbeschermingsverklaring van TKH Security B.V. is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever zijn gebruikt voor het aannemen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het algemene publiek en voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie uitleggen. In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken we onder andere de volgende termen:
  a) Persoonlijke gegevens
  • Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 2. b) Betrokkene
  • Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 3. c) Verwerking
  • Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.
 4. d) Beperking van de verwerking
  • Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.
 5. e) Profilering
  • Profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om aspecten met betrekking tot de werkprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.
 6. f) Pseudonimisering
  • Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 7. g) Verantwoordelijke voor de verwerking
  • Voor de verwerking verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat.
 8. h) Processor
  • Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.
 9. i) Ontvanger
  • Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan aan wie, al dan niet als derde, de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking.
 10. j) Derde partij
  • Derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of orgaan anders dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.
 11. k) Toestemming
  • Toestemming van de betrokkene is elke vrijelijk gegeven, specifieke, op informatie berustende en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een duidelijke, bevestigende handeling te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

 1. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking
  Verwerkingsverantwoordelijke voor de doeleinden van de General Data Protection Regulation (GDPR), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is: TKH Security B.V., Platinastraat 65, 2718 SZ Zoetermeer, Nederland, Telefoon: +31 79 363 8111, E-mail: privacy@tkhsecurity.com

 1. Cookies
  De internetpagina’s van TKH Security B.V. maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.
  Veel internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.
  Door het gebruik van cookies kan TKH Security B.V. de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.
  Door middel van een cookie kan de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons, zoals eerder vermeld, in staat om gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers gemakkelijker te maken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website toegangsgegevens in te voeren, omdat deze door de website worden overgenomen en de cookie dus op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De webwinkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.
  De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en kan zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website volledig worden gebruikt.

Cookies Settings

 1. Verzamelen van algemene gegevens en informatie
  De website van TKH Security B.V. verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Verzameld kunnen worden (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website vanwaar een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde referrers), (4) de sub-websites, (5) de datum en tijd van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetserviceprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.
  Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt TKH Security B.V. geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct af te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame daarop te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie op de lange termijn te waarborgen en (4) rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert TKH Security B.V. anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren en een optimaal beschermingsniveau te waarborgen voor de persoonlijke gegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

 1. Registratie op onze website
  De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke te registreren met vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de controller wordt bepaald door het respectieve invoermasker dat wordt gebruikt voor de registratie. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de voor de verwerking verantwoordelijke en voor zijn eigen doeleinden. De voor de verwerking verantwoordelijke kan verzoeken om doorgifte aan een of meer verwerkers (bijv. een pakketdienst) die de persoonsgegevens ook gebruiken voor een intern doel dat kan worden toegeschreven aan de voor de verwerking verantwoordelijke.
  Bij registratie op de website van de voor de verwerking verantwoordelijke worden ook het door de internetprovider (ISP) toegewezen en door de betrokkene gebruikte IP-adres, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, het mogelijk te maken om gepleegde overtredingen te onderzoeken. Voor zover de opslag van deze gegevens noodzakelijk is om de controller te beveiligen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven of als de doorgifte het doel van strafrechtelijke vervolging dient.
  De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige vermelding van persoonlijke gegevens, is bedoeld om de beheerder in staat te stellen de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de betreffende kwestie alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde personen zijn te allen tijde vrij om de tijdens de registratie opgegeven persoonsgegevens te wijzigen of deze volledig te laten verwijderen uit de gegevensvoorraad van de verantwoordelijke voor de verwerking.
  De verantwoordelijke voor de verwerking moet op verzoek te allen tijde aan elke betrokkene informatie verstrekken over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of wist de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn. Alle medewerkers van de verantwoordelijke voor de verwerking staan in dit verband als contactpersonen ter beschikking van de betrokkene.

 1. Abonnement op onze nieuwsbrieven
  Op de website van TKH Security B.V. wordt gebruikers de mogelijkheid geboden zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Het invoermasker dat hiervoor wordt gebruikt, bepaalt welke persoonsgegevens worden doorgegeven en wanneer de nieuwsbrief bij de controller wordt besteld.
  TKH Security B.V. informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over bedrijfsaanbiedingen. De nieuwsbrief van de onderneming kan alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich aanmeldt voor de verzending van de nieuwsbrief. Er wordt een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat door de betrokkene voor de eerste keer is geregistreerd voor het verzenden van de nieuwsbrief, om juridische redenen in het kader van de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te bewijzen dat de eigenaar van het e-mailadres als de betrokkene gemachtigd is om de nieuwsbrief te ontvangen.
  Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de internetprovider (ISP) is toegewezen en door de betrokkene wordt gebruikt ten tijde van de registratie, evenals de datum en het tijdstip van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om op een later tijdstip inzicht te krijgen in het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene en dient derhalve het doel van de rechtsbescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke.
  De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Daarnaast kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd, voor zover dit noodzakelijk is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of een inschrijving in kwestie, zoals dit het geval kan zijn bij wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of bij een wijziging in technische omstandigheden. Er vindt geen overdracht plaats van persoonlijke gegevens die door de nieuwsbriefdienst zijn verzameld aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden beëindigd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene heeft gegeven voor de verzending van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming staat er een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief. Het is ook mogelijk om u op elk gewenst moment rechtstreeks op de website van de verwerkingsverantwoordelijke af te melden voor de nieuwsbrief of om dit op een andere manier aan de verwerkingsverantwoordelijke mee te delen.

 1. Nieuwsbrief-tracking
  De nieuwsbrief van TKH Security B.V. bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die in dergelijke e-mails is ingebed en in HTML-formaat wordt verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan TKH Security B.V. zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn opgeroepen.
  Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld in de trackingpixels in de nieuwsbrieven, worden opgeslagen en geanalyseerd door de verwerkingsverantwoordelijke om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de betreffende afzonderlijke toestemmingsverklaring in te trekken door middel van de double-opt-in procedure. Na herroeping worden deze persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke verwijderd. TKH Security B.V. beschouwt een intrekking van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

 1. Contactmogelijkheid via de website
  De website van TKH Security B.V. bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, waaronder een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene contact opneemt met de controller per e-mail of via een contactformulier, worden de persoonlijke gegevens die door de betrokkene zijn verzonden automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verzonden, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 1. Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens
  De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen gedurende de periode die nodig is om het opslagdoel te bereiken, of voor zover dit is toegestaan door de Europese wetgever of andere wetgevers in wetten of voorschriften waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen.
  Als het opslagdoel niet van toepassing is of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

 1. Rechten van de betrokkene
  a) Recht op bevestiging
  • Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of hem of haar betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.
 2. b) Recht op toegang
  • Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke op elk moment gratis informatie te verkrijgen over zijn of haar opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:
  • e doeleinden van de verwerking;
  • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, in het bijzonder ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
  • indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt bepaald;
  • het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens te verlangen, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene, of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
  • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens;
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
  • Bovendien heeft de betrokkene het recht om te vernemen of persoonsgegevens worden doorgegeven naar een derde land of naar een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
 3. c) Recht op rectificatie
  • Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke zonder onnodige vertraging rectificatie van hem of haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.
   Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
 4. d) Recht op wissen (recht om vergeten te worden)
  • Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat persoonsgegevens die op hem betrekking hebben zonder onnodige vertraging worden gewist, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:
  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
  • De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd volgens artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR en wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de GDPR.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij zoals bedoeld in artikel 8, lid 1, van de GDPR.
  • Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst te verzoeken om de door TKH Security B.V. opgeslagen persoonsgegevens te wissen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. Een medewerker van TKH Security B.V. draagt er onverwijld zorg voor dat onverwijld aan het verzoek tot wissing wordt voldaan.Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om wissing door die verwerkingsverantwoordelijken van alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van de TKH Security B.V. zal in individuele gevallen de noodzakelijke maatregelen regelen.
 5. e) Recht op beperking van de verwerking
  • Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:
  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
  • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR in afwachting van de verificatie of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
  • Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wil verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens die door TKH Security B.V. zijn opgeslagen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van de TKH Security B.V. zal de beperking van de verwerking regelen.
 6. f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  • Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Hij of zij heeft het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, zolang de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR, of op een overeenkomst krachtens artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR, en de verwerking wordt uitgevoerd via geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
   Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten overdragen, wanneer dit technisch haalbaar is en wanneer dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.
   Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van TKH Security B.V..
 7. g) Recht op bezwaar
  • Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
  • TKH Security B.V. zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.
  • Indien TKH Security B.V. persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit is van toepassing op profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt bij de TKH Security B.V. tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zal de TKH Security B.V. de persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden.
  • Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door TKH Security B.V. voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden op grond van artikel 89, lid 1, van de GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.
  • Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met elke medewerker van TKH Security B.V.. Daarnaast staat het de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van zijn of haar recht om bezwaar te maken via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.
 8. h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering
  • Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft, zolang het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van, een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin tevens passende maatregelen zijn vastgesteld ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
  • Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal TKH Security B.V. passende maatregelen treffen om de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, om zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten.
  • Als de betrokkene gebruik wil maken van zijn rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van TKH Security B.V..
 9. i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
  • Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.
  • Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van TKH Security B.V..

 1. Gegevensbescherming voor sollicitaties en de sollicitatieprocedures
  De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de verwerking van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is in het bijzonder het geval wanneer een sollicitant overeenkomstige sollicitatiedocumenten per e-mail of door middel van een webformulier op de website indient bij de verantwoordelijke voor de verwerking. Als de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de ingediende gegevens opgeslagen om de arbeidsrelatie te verwerken in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Indien de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluit, worden de sollicitatiedocumenten automatisch gewist twee maanden na kennisgeving van het weigeringsbesluit, mits geen andere legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke zich tegen het wissen verzetten. Andere legitieme belangen in deze relatie zijn bijvoorbeeld bewijslast in een procedure op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)
  Op deze website heeft de beheerder de component van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over de website waar iemand vandaan komt (de zogenaamde referrer), welke subpagina’s zijn bezocht, of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Web analytics wordt voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en om een kosten-batenanalyse van internetreclame uit te voeren.
  De beheerder van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.
  Voor de webanalyse via Google Analytics gebruikt de beheerder de toepassing “_gat. _anonymizeIp”. Door middel van deze toepassing wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd wanneer hij onze websites bezoekt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
  Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van het verkeer op onze website. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te leveren die de activiteiten op onze websites weergeven, en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze website voor ons te leveren.
  Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies wordt hierboven uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt geëxploiteerd door de controller en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens verzenden via de Google Analytics-component ten behoeve van onlinereclame en de afrekening van provisies aan Google. In de loop van deze technische procedure verkrijgt de onderneming Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere dient om de herkomst van bezoekers en kliks te begrijpen en vervolgens provisies af te rekenen.
  De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals het tijdstip van toegang, de locatie van waaruit toegang werd verkregen en de frequentie waarmee de betrokkene onze website bezoekt. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.
  De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google Analytics een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen cookies die al in gebruik zijn door Google Analytics op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma’s.
  Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die worden gegenereerd door Google Analytics en die verband houden met het gebruik van deze website, evenals tegen de verwerking van deze gegevens door Google en de mogelijkheid om dit te voorkomen. Hiervoor moet de betrokkene een browser add-on downloaden onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze installeren. Deze browser-add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript dat gegevens en informatie over het bezoek van internetpagina’s niet mogen worden doorgegeven aan Google Analytics. De installatie van de browser-add-ons wordt beschouwd als een bezwaar door Google. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, dan moet de betrokkene de browser-add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser-add-on werd verwijderd door de betrokkene of een andere persoon die kan worden toegeschreven aan hun bevoegdheid, of is uitgeschakeld, is het mogelijk om de herinstallatie of reactivering van de browser-add-ons uit te voeren.
  Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgevraagd onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt verder uitgelegd onder de volgende Link https://www.google.com/analytics/

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van LinkedIn
  De voor de verwerking verantwoordelijke heeft onderdelen van de LinkedIn Corporation op deze website geïntegreerd. LinkedIn is een webgebaseerd sociaal netwerk dat gebruikers met bestaande zakelijke contacten in staat stelt contact te leggen en nieuwe zakelijke contacten te leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde mensen in meer dan 200 landen gebruiken LinkedIn. Daarmee is LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.
  De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VERENIGDE STATEN. Voor privacykwesties buiten de VERENIGDE STATEN is LinkedIn Ierland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.
  Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een LinkedIn-component (LinkedIn plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de overeenkomstige LinkedIn-component van LinkedIn te downloaden. Meer informatie over de LinkedIn plug-in kan geraadpleegd worden op https://developer.linkedin.com/plugins. Tijdens deze technische procedure verneemt LinkedIn welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht.
  Als de betrokkene tegelijkertijd op LinkedIn is ingelogd, detecteert LinkedIn bij elke oproep naar onze website door de betrokkene – en voor de volledige duur van zijn verblijf op onze website – welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de LinkedIn-component en gekoppeld aan de respectieve LinkedIn-account van de betrokkene. Als de betrokkene op één van de LinkedIn knoppen klikt die op onze website geïntegreerd zijn, dan wijst LinkedIn deze informatie toe aan de persoonlijke LinkedIn gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op.
  LinkedIn ontvangt via de LinkedIn-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene bij LinkedIn is ingelogd op het moment dat hij onze website oproept. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de LinkedIn-button klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar LinkedIn niet wenselijk is voor de betrokkene, dan kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar LinkedIn-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.
  LinkedIn biedt onder https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid om zich af te melden voor e-mailberichten, SMS-berichten en gerichte advertenties, evenals de mogelijkheid om advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn maakt ook gebruik van affiliates zoals Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame. Het plaatsen van dergelijke cookies kan geweigerd worden onder https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het privacybeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het Cookiebeleid van LinkedIn is beschikbaar onder https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van YouTube
  Op deze website heeft de controller onderdelen van YouTube geïntegreerd. YouTube is een videoportaal op internet dat uitgevers van video’s en andere gebruikers in staat stelt om gratis videoclips te plaatsen, die ook gratis kunnen worden bekeken, beoordeeld en becommentarieerd. Op YouTube kun je allerlei soorten video’s publiceren, zodat je toegang hebt tot zowel volledige films en tv-uitzendingen, als muziekvideo’s, trailers en video’s die door gebruikers zijn gemaakt via het internetportaal.
  De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.
  Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die wordt beheerd door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de overeenkomstige YouTube-component te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/en/. Tijdens deze technische procedure komen YouTube en Google te weten welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.
  Als de betrokkene is ingelogd op YouTube, herkent YouTube bij elke oproep naar een subpagina die een YouTube-video bevat, welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene.
  YouTube en Google ontvangen informatie via de YouTube-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op het moment van het bezoek aan onze website is ingelogd op YouTube; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google niet wenselijk is voor de betrokkene, kan de overdracht worden voorkomen indien de betrokkene uitlogt uit zijn eigen YouTube-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.
  De gegevensbeschermingsbepalingen van YouTube, beschikbaar op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

 1. Rechtsgrondslag voor de verwerking
  Art. 6(1) lit. a GDPR dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingsactiviteiten noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of voor het verlenen van een andere dienst, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor het voldoen aan fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6(1) lit. c GDPR.
  In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond zou raken in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6(1) lit. d GDPR.
  Tot slot zou de verwerking gebaseerd kunnen zijn op Art. 6(1) lit. f GDPR. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons bedrijf of door een derde worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij was van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld als de betrokkene een cliënt is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47 zin 2 GDPR).

 1. De legitieme belangen die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of door een derde partij
  Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6(1) lit. f GDPR is ons legitieme belang het uitvoeren van ons bedrijf ten gunste van het welzijn van al onze medewerkers en de aandeelhouders.

 1. Periode waarin de persoonlijke gegevens worden opgeslagen
  Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6(1) lit. f GDPR is ons legitieme belang het uitvoeren van onze activiteiten ten gunste van het welzijn van al onze medewerkers en de aandeelhouders.

 1. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele vereiste; Vereiste om een contract aan te gaan; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens
  We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingregels) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractpartner).
  Soms kan het nodig zijn om een contrct te sluiten moet contact opnemen met een medewerker. De medewerker verduidelijkt aan de betrokkene of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.
  Voordat de persoonlijke gegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een medewerker. De medewerker verduidelijkt aan de betrokkene of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

 1. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming
  Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.