Selecteer taal

Algemene voorwaarden

TKH Security B.V., statutair gevestigd te Haaksbergen, Kamer van Koophandel nummer 30191139 (hierna te noemen: TKH Security)
Versie september 2019

Artikel 1 Definities

 • Aanbiedingen: de offerte(s) zoals door TKH Security aan Opdrachtgever is/zijn verstrekt.
 • Algemene Voorwaarden: de algemene leveringsvoorwaarden van TKH Security B.V., zoals in dit document opgenomen.
 • Goederen: Goederen, producten, onderdelen, diensten en software.
 • Incoterms: de leveringsvoorwaarden zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). Indien niet expliciet anders is vermeld, geldt de versie van de Incoterms zoals gold ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst.
 • Levering(en): het vanuit TKH Security leveren van Goederen aan Opdrachtgever door middel van Levering “ex works” of op andere wijze (indien expliciet schriftelijk overeengekomen).
 • Levering “ex works”: levering van Goederen waarbij TKH Security de kosten, het risico en de verzekering draagt tot het moment dat de Goederen gereed zijn voor transport.
 • Normale Werktijden: werkdagen (maandag tot en met vrijdag) van 08:30 uur tot 17:00 uur, met uitzondering van nationale feestdagen.
 • Opdrachtgever: de koper, tussenhandelaar en iedere andere afnemer, die aan TKH Security opdracht geeft of met TKH Security een Overeenkomst heeft gesloten dan wel voornemens is een opdracht te geven dan wel een Overeenkomst te sluiten.
 • Overeenkomst: hetgeen schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen (zie artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden).
 • Partijen: de Opdrachtgever en TKH Security (gezamenlijk). Ieder afzonderlijk wordt als Partij aangeduid.
 • RMA-verzoek: het verzoek van Opdrachtgever aan TKH Security om de eerder door TKH Security geleverde Goederen aan TKH Security terug te sturen met als doel vervanging, reparatie of terugbetaling van de (aankoopprijs van de) Goederen.
 • Schade(s): schade(s) zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle claims, verliezen, aansprakelijkheden, schades, handelingen en/of vorderingen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Leveringen, diensten en/of Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en TKH Security.


2.2 Toepasselijkheid van algemene (inkoop-)voorwaarden van Opdrachtgever wordt door TKH Security uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene (inkoop-)voorwaarden van Opdrachtgever binden TKH Security slechts voor zover TKH Security deze algemene (inkoop-)voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.


2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle handelingen, Leveringen en werkzaamheden die door TKH Security worden verricht voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 De Aanbiedingen van TKH Security zijn vrijblijvend en gedurende 14 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen.

3.2 De Aanbiedingen van TKH Security zijn gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden en de Levering van de daarbij benodigde materialen onder normale omstandigheden en gedurende de voor TKH Security Normale Werktijden. Ingeval van Levering of montage buiten de Normale werktijden wordt op het normale uurtarief een toeslag berekend.

3.3 TKH Security behoudt zich het recht voor om bestellingen c.q. opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren.

3.4 TKH Security is uitsluitend gebonden aan hetgeen schriftelijk met de Opdrachtgever is overeengekomen.

3.5 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen of elders vermelde gegevens, behalve voor zover de betrokken gegevens uitdrukkelijk onderdeel uitmaken van de schriftelijke Overeenkomst tussen TKH Security en de Opdrachtgever.

3.6 De Goederen worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.7 Geringe maatverschillen, geringe kleurverschillen of ten bate van een goede uitvoering gewenste wijzigingen van ondergeschikte aard in constructie of onderdelen zijn toegestaan. TKH Security kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

3.8 Documenten die door TKH Security voor het aangaan van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, blijven eigendom van TKH Security, ongeacht of er een Overeenkomst tot stand komt. Deze documenten mogen op geen enkele wijze vermenigvuldigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. Op verzoek van TKH Security dienen deze documenten geretourneerd te worden, ongeacht of er een Overeenkomst tot stand komt.

Artikel 4 Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand door de orderbevestiging van TKH Security aan de Opdrachtgever.

4.2 De door TKH Security verzonden orderbevestiging geldt als volledig bewijs van hetgeen tussen TKH Security en Opdrachtgever is overeengekomen. Bij gebreke van een orderbevestiging is de door TKH Security verzonden factuur aan de Opdrachtgever leidend, tenzij eventuele onjuistheden die Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na datum van verzending van de factuur schriftelijk kenbaar zijn gemaakt bij TKH Security.

4.3 Alle door de Opdrachtgever voorgestelde wijzigingen van de oorspronkelijke Overeenkomst gelden als meerwerk.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Voor de door TKH Security geaccepteerde opdrachten gelden de prijzen en voorwaarden welke schriftelijk zijn overeengekomen.

5.2 Prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.3 Wijziging van opgegeven prijzen, ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden. TKH Security is gerechtigd om na totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever tariefsverhogingen door te berekenen.

Artikel 6 Kosten

6.1 Indien op verzoek van Opdrachtgever de Levering wordt uitgesteld dan wel bespoedigd heeft TKH Security het recht op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten, alsmede vergoeding van de wettelijke rente over de prijs van de in het uitstel betrokken Goederen dan wel de aanneemsom van de uit te voeren werkzaamheden.

6.2 TKH Security is gerechtigd het netto factuurbedrag exclusief omzetbelasting met een afzonderlijk op de factuur te vermelden kredietbeperkingstoeslag van 2% te verhogen. Bij betaling voor of op de vervaldag mag de Opdrachtgever het desbetreffende bedrag in mindering brengen op de factuur.

Artikel 7 Betaling

7.1 Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder aftrek of verrekening.

7.2 TKH Security is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling dan wel zekerheid voor de betaling te vorderen.

7.3 TKH Security is gerechtigd elke gedeeltelijke Levering, waaronder mede wordt verstaan de Levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, afzonderlijk te factureren. TKH Security is voorts gerechtigd bij opdrachten die een lange bewerkingstijd vergen in termijnen te factureren.

7.4 Indien Opdrachtgever niet aan zijn verplichting tot betaling of zekerheidsstelling voldoet is TKH Security, zonder voorafgaande ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit deze en alle verdere met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten op te schorten, onverminderd haar overige bevoegdheden ingevolge de wet. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door TKH Security voor deze vertraagde Levering geleden en te lijden Schade.

7.5 Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen tot betaling niet nakomt is TKH Security gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling vanaf de factuurvervaldatum een vertragingsrente in rekening te brengen van 1,5% per maand, onverminderd het recht van TKH Security om daarnaast wettelijke (handels-)rente te vorderen.

7.6 Alle kosten met betrekking tot de invordering (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, waaronder ook gerekend de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus) zijn voor rekening van de Opdrachtgever zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist.

Artikel 8 Levering

8.1 Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige Levering dient Opdrachtgever TKH Security derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Het niet tijdig Leveren geeft Opdrachtgever geen recht op opschorten of verrekenen van eigen verplichtingen.

8.2 De levertermijn vangt aan zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke gegevens in het bezit van TKH Security zijn, alle benodigde vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en/of toewijzingen zijn verkregen, de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd zodanig in gereedheid is dat met de Levering kan worden begonnen en de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen tot op dat moment heeft voldaan.

8.3 De overeengekomen (op)levertermijn wordt verlengd met de tijd dat de uitvoering wordt vertraagd door overmacht.

8.4 Levering geschiedt “ex works”, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen TKH Surity en Opdrachtgever is overeengekomen.

8.5 Leveringen anders dan “ex works”, alsmede retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Eventuele kosten die met Levering (anders dan “ex works”) en/of met retourzendingen gemoeid gaan kan TKH Security aan de Opdrachtgever in rekening brengen. Indien Levering in gedeelten geschiedt, heeft TKH Security het recht iedere Levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

8.6 Indien (op)Levering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is TKH Security gerechtigd tot deel (op)Leveringen en tot het hanteren van een redelijke naleveringstermijn.

8.7 Indien de Goederen door TKH Security klaar zijn gezet voor transport / gereed zijn voor Levering en de Opdrachtgever weigert de Goederen af te nemen, ofwel de Opdrachtgever besluit om de Goederen bij TKH Security te laten staan, ofwel de Goederen zijn niet af te leveren door een aan de Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid, dan gaat op het moment van het weigeren van het in ontvangst nemen van de Goederen, dan wel op het moment dat Opdrachtgever aangeeft dat de Goederen bij TKH Security (al dan niet tijdelijk) opgeslagen blijven, dan wel op het moment dat TKH Security geconfronteerd wordt met de omstandigheid dat er niet geleverd kan worden door een aan de Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid onmiddellijk het risico van de Goederen over op Opdrachtgever. TKH Security kan alsdan direct aanspraak maken op betaling.

8.8 Zodra de Goederen gereed zijn voor Levering zal TKH Security de Goederen bewaren voor rekening en risico van Opdrachtgever tot 30 dagen na factuurdatum, tenzij tussen Opdrachtgever en TKH Security uitdrukkelijk anders overeengekomen. Na de termijn van 30 dagen is TKH Security gerechtigd om de Goederen de Overeenkomst met Opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd de Overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden. Alle Schade die voortvloeit uit of verband houdt met het ontbinden van de Overeenkomst kan TKH Security op de Opdrachtgever verhalen.

8.9 TKH Security heeft het recht om bij het ingebreke blijven van de Opdrachtgever na sommatie zicht te ontdoen van, of een andere bestemming te geven aan, de Goederen. Een eventuele opbrengst wordt aan de Opdrachtgever gecrediteerd onder aftrek van alle voor diens rekening komende kosten, onverminderd het recht van TKH Security op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

8.10 TKH Security heeft het recht de constructie en de samenstelling van haar producten te wijzigen, ook zonder aankondiging aan Opdrachtgever, voor zover de waarde bepalende factoren hetzelfde blijven.

8.11 Voor uitleg van de handelstermen zijn de Incoterms van toepassing.

Artikel 9 Inspectieplicht en oplevering

9.1 Opdrachtgever is gehouden de Goederen direct na Levering te inspecteren op onvolkomenheden, onjuistheden, en/of gebreken.

9.2 Voor zover ter plaatse sprake is van inbedrijfstelling wordt als oplevering beschouwd de feitelijke oplevering. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel compleet in bedrijf is gesteld en daarvan aan de Opdrachtgever mededeling is gedaan.

9.3 Bij het in gebruik nemen van het geleverde door of namens de Opdrachtgever, geldt het werk als opgeleverd. Indien – ondanks een daartoe gemaakte afspraak – een door de Opdrachtgever als bevoegd verklaarde vertegenwoordiger niet aanwezig is, kan (op)Levering plaatsvinden zonder de uitdrukkelijke medewerking van de Opdrachtgever.

9.4 De Opdrachtgever tekent voor ontvangst van de door TKH Security geleverde Goederen, het door TKH Security aangeboden vervoersdocument of de door de werknemer van TKH Security getoonde werkbon. De Opdrachtgever maakt op deze documenten melding van alle direct zichtbare beschadigingen en/of manco’s of ondervonden problemen in de dienstverlening.

9.5 De Opdrachtgever stelt TKH Security te allen tijde in staat de geuite klacht te controleren.

9.6 Schendingen van de bepalingen in dit artikel leidt tot verval van het van

reclame van de Opdrachtgever.

Artikel 10 Inbedrijfstelling

10.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de omgeving bij inbedrijfstelling ter plaatse op een zodanige wijze is ingericht dat de overeengekomen werkzaamheden direct door TKH Security kunnen worden aangevangen. Indien dit niet het geval is, is TKH Security gerechtigd bijkomende reis- en verblijfkosten alsmede de wachttijd aan de Opdrachtgever door te berekenen. De Opdrachtgever zal deze extra kosten vergoeden.

10.2 Opdrachtgever zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor voldoende opslag-, werk- en schaftruimte alsmede de benodigde elektriciteit en water zonder enige vergoeding. Ook zorgt de Opdrachtgever ervoor dat aan alle (onder meer Arbo)wettelijke regelgeving wordt voldaan, alsmede dat noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst door TKH Security door Opdrachtgever worden gehandhaafd.

10.3 De Opdrachtgever is verplicht een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen verzekering af te sluiten en in stand te houden waarin TKH Security (en de door TKH Security voor de uitvoering van de Levering ingeschakelde onderaannemers) als medeverzekerde is opgenomen indien de Levering dient ter uitoefening van het bedrijf van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.4 Indien overeengekomen is dat materialen ter plaatse worden geïnstalleerd, geschiedt meerwerk (als bedoeld in artikel 4.3 van deze Algemene Voorwaarden) voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

10.5 TKH Security is niet aansprakelijk voor Schade die tijdens de opstellingswerkzaamheden mocht ontstaan, tenzij de Schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

10.6 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor en gehouden tot vergoeding van Schade en kosten die TKH Security mocht lijden, tenzij deze Schade of de kosten te wijten zijn aan opzet of grove schuld van medewerkers van TKH Security.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Zolang Opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen (zoals voortvloeien uit de Overeenkomst) jegens TKH Security heeft voldaan, blijft TKH Security eigenaar van alle door haar aan Opdrachtgever verkochte en of geleverde Goederen, ongeacht of deze reeds betaald zijn.

11.2 Opdrachtgever heeft niet het recht de Goederen op enigerlei wijze te vervreemden, verhuren of te bezwaren, zolang geen (volledige) betaling aan TKH Security heeft plaatsgevonden, behoudens en voor zover het de normale uitoefening van het bedrijf van Opdrachtgever betreft, in welk geval Opdrachtgever zijn vordering op derden reeds nu voor alsdan aan TKH Security cedeert tot zekerheid van diens vordering op Opdrachtgever. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van TKH Security de cessie akte(n) verstrekken.

11.3 Bij samensmelting of vermenging van de Goederen met Goederen van Opdrachtgever en derden of bij zaaksvorming, behoudt dan wel verkrijgt TKH Security de eigendom voor haar deel in het geheel van de bestaande of ontstane Goederen.

11.4 Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt is Opdrachtgever gehouden, zonder nadere ingebrekestelling, TKH Security op eerste verzoek haar in eigendom toebehorende Goederen ter beschikking te stellen. Aan TKH Security komt het recht toe het terrein van Opdrachtgever te betreden en zich het feitelijk bezit van de geleverde Goederen te verschaffen.

11.5 Opdrachtgever verplicht zich alle aanspreken terzake van uitkeringen vanwege de in artikel 27 genoemde verzekeringen op eerste verzoek aan TKH Security te cederen.

11.6 Op verzoek van TKH Security verschaft Opdrachtgever onmiddellijk alle gewenste informatie met betrekking tot de geheel of gedeeltelijk in eigendom van TKH Security toebehorende Goederen.

11.7 TKH Security is te allen tijde gerechtigd de Goederen die zich onder de Opdrachtgever (of derden) bevinden, maar aan TKH Security in eigendom toebehoren, onder haar te nemen, zodra zij in redelijkheid kan aannemen dat de reële kans bestaat dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat de overige rechten van TKH Security onverlet, waaronder het recht op schadevergoeding.

11.8 TKH Security is gerechtigd Goederen, die TKH Security uit welke hoofde dan ook van de Opdrachtgever onder zich heeft of zal krijgen, onder zich te houden tot al hetgeen Opdrachtgever aan TKH Security verschuldigd is zal zijn voldaan, tenzij de Opdrachtgever daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld. Dit retentierecht heeft TKH Security eveneens in het geval de Opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend dan wel de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 12 Verpandingsverbod

12.1 Overdracht door een der Partijen van haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst is slechts toegestaan na verkrijging van schriftelijke toestemming van de andere Partij.

Artikel 13 Software en gebruikersrecht

13.1 Er worden aan Opdrachtgever alleen gebruiksrechten op software overgedragen door middel van het verlenen van een gebruiksrecht door TKH Security.

13.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de software, geheel of gedeeltelijk, te (laten) kopiëren.

13.3 De Opdrachtgever zal de software niet de-compileren of reverse engineeren. De Opdrachtgever zal evenmin de software analyseren of anderszins onderzoeken, met het doel de daaraan ten grondslag liggende structuur bloot te leggen.

13.4 In geval van overtreding van het bepaalde van dit artikel verbeurt de Opdrachtgever een direct zonder ingebrekestelling opeisbare aan TKH Security verschuldigde boete ter grootte van € 100.000,- voor elke overtreding en een direct opeisbare boete van € 10.000,- voor elke dag of gedeelte daarvan, dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van TKH Security om volledige Schadevergoeding te vorderen.

13.5 Het gebruiksrecht geeft uitsluitend recht op het gebruik van een enkele versie van de software en geeft geen automatisch recht op upgrades.

Artikel 14 Ontwikkeling van software / programmatuur

14.1 In het geval van ontwikkeling van software/programmatuur zullen Partijen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. TKH Security zal de programmatuur ontwikkelen op basis van de door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens.

14.2 TKH Security is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid en volledigheid van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

14.3 Indien, en voor zover, dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen kan de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Een dergelijke ter beschikking stelling impliceert niet een overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 15 Intellectueel eigendom

15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval (doch niet uitsluitend) begrepen octrooirechten, merkrechten, modelrechten en auteursrecht, op (onder andere) de Goederen en/of diensten ontwerpen, knowhow, informatie van/door TKH Security, berusten te allen tijde bij TKH Security.

15.2 Wanneer de Opdrachtgever een opdracht verstrekt aan TKH Security tot verveelvoudiging of reproductie van een door enig intellectueel eigendomsrecht beschermd object staat de Opdrachtgever er voor in dat geen inbreuk op bedoelde rechten van anderen dan Partijen wordt gemaakt.

15.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van intellectuele eigendom – in de ruimste zin van het woord – uit de geleverde Goederen en/of diensten en uit de knowhow te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen betreffende het vertrouwelijke karakter en de geheimhouding van de knowhow.

Artikel 16 Geheimhoudingsverplichting

16.1 Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat geen gegevens betreffende de door TKH Security gebezigde fabricage- en/of constructiemethoden aan derden worden getoond, bekendgemaakt of gebruikt, of op andere wijze bij derden onder de aandacht wordt gebracht in de ruimste zin des woords.

16.2 De Opdrachtgever is ermee bekend dat de door TKH Security ter beschikking gestelde knowhow vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van TKH Security bevat. De Opdrachtgever verbindt zich deze knowhow geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en zelfs te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking is gesteld. Onder derden wordt in dit verband ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de Opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de knowhow behoeven te gebruiken.

Artikel 17 Reclame en aanvaarding

17.1 Reclamering met betrekking tot zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch binnen 14 dagen na de feitelijke overdracht van de Goederen aan de Opdrachtgever plaats te vinden. Reclamering van niet zichtbare gebreken dient binnen bekwame tijd na ontdekking doch uiterlijk

14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in een schriftelijke gespecificeerde mededeling van de Opdrachtgever aan TKH Security te geschieden.

17.2 Indien Opdrachtgever niet binnen het onder 17.1 genoemde reclameert, geldt de Levering als onvoorwaardelijk aanvaard.

17.3 Rechtsvorderingen inzake reclamering dienen binnen 2 jaar na een tijdige reclamering (zie artikel 17 lid 1) aanhangig te worden gemaakt, op straffe van verval.

17.4 In geval van reclame is TKH Security slechts gehouden tot aanvulling of vervanging van de niet of niet deugdelijk geleverde Goederen. Indien vervoer in opdracht van TKH Security door derden geschiedt dient de Opdrachtgever tijdig te reclameren conform de toepasselijke vervoerscondities, op straffe van verval van aanspraken op TKH Security.

17.5 Retourzendingen worden door TKH Security slechts geaccepteerd, indien de retourzending door Opdrachtgever middels een RMA-verzoek is aangemeld en nadat TKH Security een RMA-verzoek heeft geaccordeerd. Opdrachtgever is gehouden de nadere instructies van TKH Security voor de retourzending in acht te nemen.

17.6 Door TKH Security verstrekte opgaven en informatie met betrekking tot de Goederen zijn vrijblijvend en bevrijden Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen tot onderzoek van de Goederen.

17.7 Bij gebruik en/of verbruik van geleverde Goederen is TKH Security nimmer aansprakelijk voor het nakomen van wettelijke- en andere voorschriften van bevoegde instanties.

Artikel 18 Garantie

18.1 TKH Security verleent op al haar Goederen garantie gedurende twee jaarna factuurdatum.

18.2 Garantie heeft geen betrekking op gebreken aan Goederen indien deze gebreken direct of indirect het gevolg zijn van slijtage, het niet in acht nemen van bediening- of onderhoudsvoorschriften, onzorgvuldig gebruik, onzorgvuldige installatie en/of wanneer de Goederen zonder uitdrukkelijke goedkeuring van TKH Security zijn gewijzigd. Onder wijzigingen wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: toevoegingen, veranderingen, vervangingen, reparaties, onderhoudswerkzaamheden, demontages, updates, of andere wijzigingen door Opdrachtgever of door derden.

18.3 TKH Security garandeert niet dat de door haar geleverde software te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. TKH Security is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Opdrachtgever voor enige Schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de software.

18.4 Garantie op ventilatoren en voedingen van de door TKH Security geleverde Goederen is expliciet uitgesloten.

18.5 De garantie vervalt bij van buiten komende oorzaken, zoals blikseminslag, brand of (regen)water.

18.6 Indien naar het oordeel van TKH Security het beroep op garantie terecht is gedaan, is TKH Security vrij om het betrokken Goed te repareren, te vervangen dan wel de verrichte dienst opnieuw te verrichten, of de Opdrachtgever op een andere manier te compenseren.

18.7 De garantie strekt niet verder dan het in de staat brengen van de Goederen zoals de Goederen waren op het moment van Levering (conform artikel 8 van de Algemene Voorwaarden) aan de Opdrachtgever.

18.8 Indien de Levering van TKH Security bestaat uit Goederen die (deels) zijn vervaardigd door derden, gaat de garantie van TKH Security niet verder dan waarvoor door de leveranciers van TKH Security wordt ingestaan.

18.9 Indien naar het oordeel van TKH Security het beroep op garantie onterecht is gedaan, of indien er sprake is van een ongeautoriseerde wijziging, zoals bedoeld in artikel 18.1 is TKH Security gerechtigd de Opdrachtgever onderzoekskosten in rekening te brengen, met een minimum van 75 euro (ex BTW).

18.10 Garantieclaims worden door TKH Security slechts geaccepteerd indien de garantieclaim schriftelijk binnen 14 dagen na het constateren van het gebrek bij TKH Security is ingediend middels een RMA-verzoek en nadat TKH Security een RMA-verzoek heeft geaccordeerd. Opdrachtgever is gehouden de nadere instructies van TKH Security voor de retourzending in acht te nemen.

18.11 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst met TKH Security niet geheel/gedeeltelijk nakomt, is TKH Security niet gehouden om ten aanzien van deze Overeenkomsten uitvoering te geven aan garantieclaims.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

19.1 TKH Security is niet aansprakelijk voor Schade vanwege niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een Overeenkomst of samenhangend met een Overeenkomst, dan wel aanspraken anderszins voortvloeiend uit de wet, behoudens en voor zover Opdrachtgever kan aantonen dat sprake is van opzet van TKH Security.

19.2 TKH Security is niet aansprakelijk voor Schade indien Opdrachtgever jegens TKH Security in verzuim is; de geleverde Goederen door Opdrachtgever, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld; de geleverde Goederen door Opdrachtgever, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden.

19.3 TKH Security is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de aanwijzingen die door Opdrachtgever of derden worden gegeven die in opdracht van c.q. namens Opdrachtgever handelen, welke afwijken van de in de Overeenkomst genoemde uitvoering.

19.4 TKH Security is niet aansprakelijk voor functionele ongeschiktheid van materialen en constructies, zowel bestaande als door Opdrachtgever voorgeschreven, waarop of waaraan de door TKH Security uit te voeren werkzaamheden dienen plaats te vinden.

19.5 Eventuele aansprakelijkheid voor Schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de (deel)factuurwaarde van de Levering, alsmede beperkte tot ten hoogste het bedrag dat door verzekeraar van TKH Security wordt uitgekeerd.

19.6 TKH Security is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, indirecte Schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, Schade door bedrijfsstagnatie of Schade wegens overschrijding van een termijn.

19.7 TKH Security is niet aansprakelijk voor Schade indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na kennis te hebben genomen van de schadeoorzaak TKH Security schriftelijk voor de Schade aansprakelijk stelt, de Opdrachtgever al datgene doet wat in redelijkheid van haar verlangd kan worden om de Schade te beperken en TKH Security de gelegenheid biedt een onderzoek naar de schadeoorzaak te verrichten.

19.8 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij verstrekt aan TKH Security. TKH Security is nimmer aansprakelijk voor Schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van de door haar verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

19.9 Indien Opdrachtgever derden handelingen of bewerkingen met door TKH Security geleverde Goederen laat verrichten, zonder hiertoe uitdrukkelijk en schriftelijk gemachtigd te zijn door TKH Security, is TKH Security nimmer aansprakelijk voor Schade.

19.10 TKH Security is in geen geval aansprakelijk voor Schade en/of boete(s) ten gevolge van het (doen) exporteren van de Goederen door Opdrachtgever of derden, in het bijzonder (doch niet uitsluitend) niet indien de Goederen

niet voldoen aan de wettelijke en andere normen van het land waarnaar wordt geëxporteerd.

19.11 De uitsluiting van aansprakelijkheid c.q. beperking ervan volgens deze Algemene Voorwaarden, geldt onverschillig of de Schade is veroorzaakt door ondergeschikten van TKH Security c.q. niet ondergeschikten die in opdracht van TKH Security werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf hebben verricht.

Artikel 20 Doorverkoop door Opdrachtgever

20.1 Opdrachtgever verplicht zich Goederen slechts aan te bieden of te (doen) aanbieden, te (doen) verkopen en te (doen) leveren aan derden tegen een verkoopprijs die niet beneden de door TKH Security gehanteerde prijs ligt.

20.2 Opdrachtgever verplicht zich Goederen te verkopen en te leveren in de originele van TKH Security afkomstige, onbeschadigde, verpakking, tenzij en voor zover van TKH Security schriftelijke toestemming wordt verkregen.

20.3 Opdrachtgever is gehouden medewerking te verlenen aan een onderzoek van zijn administratie ter controle van het in artikel 14 genoemde door een door TKH Security aan te wijzen (register-)accountant feitelijk toegang te verlenen tot deze administratie.

20.4 Opdrachtgever is verplicht bij doorlevering aan derden, deze levering in overeenstemming te laten zijn met, en onder verwijzing naar de Algemene Voorwaarden, met de verplichting aan de afnemers(s) om dezelfde clausules in zijn Overeenkomsten met derden op te nemen.

20.5 Bij gehele of gedeeltelijke schending van dit artikel is Opdrachtgever aan TKH Security voor iedere overtreding een direct zonder ingebrekestelling direct opeisbare boete verschuldigd van 5000,- euro per overtreding per dag(deel), onverminderd het recht van TKH Security op volledige Schadevergoeding.

Artikel 21 Overdraagbaarheid / onderaanneming

21.1 Geen der Partijen kan zijn rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij overdragen aan een derde. Aan TKH Security gelieerde ondernemingen worden niet als derde in de zin van dit artikellid beschouwd.

21.2 TKH Security kan bij de uitvoering van haar verplichtingen uit een Overeenkomst derden inschakelen.

Artikel 22 Annuleren

22.1 Indien de Opdrachtgever een aan TKH Security verstrekte opdracht wenst te annuleren, dient hij daarvan schriftelijk bericht te zenden aan TKH Security.

22.2 Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever van een gesloten Overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke toestemming van TKH Security.

22.3 Indien TKH Security akkoord gaat met de beëindiging, is de Opdrachtgever aan TKH Security een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25% van hetgeen de Opdrachtgever bij uitvoering van de Overeenkomst aan TKH Security zou moeten hebben voldaan, onverminderd het recht van TKH Security op volledige vergoeding van gemaakte kosten en geleden Schade.

22.4 Annuleringen zijn beperkt tot Goederen die direct door TKH Security worden geleverd of zijn vervaardigd. Goederen, zaken, diensten, en afspraken die in het kader van de Overeenkomst zijn vervaardigd, vastgelegd c.q. betrokken bij derden zijn expliciet uitgesloten van annulering.

Artikel 23 Vrijwaring

23.1 Opdrachtgever is gehouden TKH Security te vrijwaren voor alle kosten en Schade waarin TKH Security mocht vervallen doordat derden een vordering op TKH Security instellen terzake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever in deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 24 Derdenbeding

24.1 Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van TKH Security en betreffende de vrijwaring van TKH Security voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, zowel in dienst van TKH Security als derden voor wier handelen dan wel nalaten TKH Security aansprakelijk kan zijn.

Artikel 25 Ontbinding

25.1 Indien Opdrachtgever met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen jegens TKH Security in gebreke blijft is TKH Security zonder dat ingebrekestelling is vereist door middel van een schriftelijke verklaring bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van TKH Security op volledige vergoeding van kosten, Schade, gederfde winst en alle verdere rechten op grond van de wet.

25.2 De bevoegdheid tot ontbinding op grond van dit artikel komt TKH Security ook toe indien TKH Security oordeelt dat Opdrachtgever verminderd kredietwaardig is, dan wel als Opdrachtgever in surseance van betaling verkeert, in staat van faillissement is verklaard of bij staking of liquidatie van de onderneming van Opdrachtgever.

25.3 De geleden en nog te lijden Schade zoals bedoeld in dit artikel bedraagt tenminste 10% van de overeengekomen prijs, zonder dat TKH Security gehouden is aan te tonen dat deze Schade is of zal worden geleden. Deze Schade zal worden aangemerkt als een voorschot op de volledige Schadevergoeding.

25.4 In geval van ontbinding op grond van dit artikel is een door TKH Security aan Opdrachtgever verstrekt krediet direct opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

Artikel 26 Overmacht

26.1 Ingeval van een tekortkoming door een Partij in de nakoming van de Overeenkomst, welke tekortkoming aan de tekort komende Partij niet kan worden toegerekend, zal de uitvoering van de Overeenkomst of van het betreffende deel worden opgeschort. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte stellen. Indien een dergelijke opschorting drie maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze tenminste drie maanden zal duren, kan elk van beide Partijen de Overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, zonder dat Partijen daarbij over en weer tot vergoeding van enige Schade gehouden zullen zijn.

26.2 Als niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van TKH Security wordt in ieder geval (doch niet uitsluitend) begrepen:
a. Schade ten gevolge van natuurrampen en of stormschade;
b. oorlog, oorlogsgevaar en of elke andere vorm van gewapend conflict of dreiging hiervan waardoor Levering van Goederen of grondstoffen wordt belemmerd;
c. werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor Levering van Goederen of grondstoffen wordt belemmerd;
d. verlies of beschadiging van Goederen bij transport; e. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers;
f. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor Leveringen worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden;
g. verbod tot of belemmering van Levering aan TKH Security opgelegd door organisaties, instellingen, groepen of contractuele vormen van samenwerking waarbij TKH Security is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt;
h. gebrek en of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur, energievoorzieningen;
i. brand of andere ongevallen in het bedrijf van TKH Security;
j. niet of niet tijdige Levering aan TKH Security door leveranciers;
k. stagnatie in aanvoer van Goederen, grondstoffen en of energie;
l. Terrorisme, of dreiging van terrorisme;
m. Ongewone verkeersdrukte of weersomstandigheden.

Artikel 27 Verzekeringen

27.1 Opdrachtgever verplicht zich voor eigen rekening en risico de gebruikelijke verzekeringen af te sluiten en aan te houden. Deze verzekering dient mede het belang van TKH Security te omvatten (met name, doch niet uitsluitend, tegen de geldelijke gevolgen van beschadiging, verlies, diefstal of het tenietgaan van Goederen).

27.2 Bij een calamiteit (als bedoeld in de zin van onder meer (doch niet uitsluitend) beschadiging, verlies, diefstal of tenietgaan van Goederen) dient Opdrachtgever de geldelijke gevolgen hiervan aan TKH Security te vergoeden.

27.3 TKH Security is nimmer aansprakelijk voor Schade die gebruikelijk door verzekering is gedekt.

27.4 TKH Security heeft te allen tijde het recht op inzage in de verzekeringspolis als bedoeld in dit artikel.

Artikel 28 Nietigheid / vernietiging

28.1 Indien een of meerdere bedingen van deze Algemene Voorwaarden nietig worden geacht of vernietigd worden, heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van de overige bedingen van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 29 Toepasselijk recht en geschillen

29.1 Alle Aanbiedingen, Leveringen, diensten en/of Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en TKH Security waarop de Algemene Voorwaarden toepasselijk zijn, zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

29.2 De eenvormige Wet inzake de internationale koop van roerende en lichamelijke zaken (Wet van 15 december 1971) en het in het kader van Uncitral op 11 april 1980 te Wenen tot stand gekomen Verdrag Convention on Contracts for the International Sale of Goods zijn niet van toepassing.

29.3 Alle geschillen tussen Partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag, onverminderd het recht van TKH Security om opdrachtgeer bij de bevoegde rechter van diens vestigingsplaats in rechte te betrekken.

Artikel 30 Overige bepalingen

30.1 Indien er een verschil bestaat tussen de verschillende taalversies van deze Algemene Voorwaarden, zal de Nederlandse versie voorrang hebben.